REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Wynajmij blokadę i kup alkomat 100 zł. taniej”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest SPEED-UP S.C. Arkadiusz Skwarek Mikołaj Witczak , ul. Głogowska 277 60-104 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7831596826, REGON: tel. 665 001 007, adres email: blokada@speed-up.pl
 2. Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcja promocyjna organizowana jest na witrynie sklepu internetowego www.blokadaalkoholowa.com .
 4. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Czas trwania promocji w sklepach: od 15 listopada 2020 do odwołania.


§ 2.
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy tylko pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt i wpływ na realizację, uczestniczyły w opracowaniu i wdrożeniu projektu a także ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.
 2. Z zastrzeżeniem pkt.1 §2, Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat i nie jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniona w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Osoby, nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w akcji promocyjnej jedynie przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, który zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia.
 3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 4. Każdy Uczestnik biorący udział w akcji promocyjnej potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.

§ 3. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Warunkiem skorzystania z promocji jest wynajem blokady alkoholowej AlcoForce AF-i1 na okres minimum 6 m-cy.
 2. Po zakończeniu okresu wynajmu i opłaceniu terminowo rat, Klient ma możliwość zakupu alkomatu osobistego Promiler AL8000 Plus w promocyjnej cenie 369 zł. Płatność za zakup – za pobraniem- kurier.

§ 4. OGRANICZENIA AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Ilość produktów dostępnych w promocji jest ograniczona.

§ 5 OPŁATY TRANSPORTOWE

 1. Wysyłka na terenie Polski, następuje na koszt Organizatora akcji promocyjnej – kurier InPost.


§ 6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie udostępnienie danych osobowych uniemożliwia udział w promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania oraz usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest SPEED-UP S.C. Arkadiusz Skwarek Mikołaj Witczak , ul. Głogowska 277 60-104 Poznań

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na www.blokadaalkoholowa.com i wchodzi w życie z dniem 15.11.2020 roku.
 2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z Promocją.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny